0904675686

an táng

Nghi thức an táng – Những việc phải làm khi an táng người quá cố

An táng là gì ? Những việc phải làm trong lễ an táng người quá cố. Sau khi gia quyến đã thực hiện xong nghi thức nhập quan cho người mất thì sẽ phải thực hiện lễ an táng. Một số lễ trước khi an táng Phát tang Chủ lễ làm lễ phát tang. Số khăn tang và mũ mấn được làm đủ với số con cháu, được đặt vào một chiếc mâm trên hương án. Trong lúc chủ tế làm lễ thì con cháu quỳ ở dưới chiếu. Lễ