0904675686

mộ tháp đá có bền không

Mộ tháp đá là gì ? Tổng hợp hình ảnh mộ tháp đá đẹp nhất

Mộ Tháp là gì ? Mộ tháp đá là công trình tâm linh dùng để thờ xá-lị phật tử…. Theo Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn thì tháp, pagoda, tháp bà, đâu bà, du bà, tụy đồ ba, tụy đô bà, phù đồ… đều là những tên gọi theo Phạn ngữ thường đọc là “tháp”. Ấy là những tòa kiến trúc cao, nhiều tầng, dưới lớn trên nhỏ, để thờ xá-lị (tro tàn) của chư Phật hoặc của các bậc thành đạo như Bồ-tát, Duyên-giác, A-la-hán; hoặc để táng di